Wednesday, September 7, 2011

Santa: Tu office mein toh bada sher bana ghumta hai, ghar par kya ho jata hai?

Banta: Hota toh sher hi hoon par DURGA sawar ho jaati hai…

No comments: